REGULAMIN SERWISU

https://wiktorwisniewski.pl/sklep

ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem [], w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).

2. Podstawowe definicje:

  1. Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu;
  2. Trener lub Usługodawca: Wiktor Wiśniewski, prowadzący działalność pod firmą [] z siedzibą w [], wpisany do Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności Gospodarczej, NIP [], REGON [],
  3. Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Trenerem w zakresie działalności Serwisu. Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  4. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Serwis: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem [], oferująca dostęp do Usług Elektronicznych, w tym Sklep;
  6. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.334 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  7. Sklep: Usługa elektroniczna, Sklep internetowy, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym [], w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy następuje poza internetem;
  8. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Trenera, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, Klient uzyskuje dostęp do Produktów oraz gromadzone są informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
  9. Produkt – Produkty lub usługi sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Trenera;
  10. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Produktu;
  11. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Serwisie;
  12. Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną). 

ROZDZIAŁ 2.
INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1.Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres: [], e-mail: [], tel. [].

2.Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

3.Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

 1. Sklep;
 2. Konto;
 3. Opinie;
 4. Serwis informacyjny.

4.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6.Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta.

7.Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

8.Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).

9.Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

10.Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ 3.
SERWIS INFORMACYJNY

1. Usługodawca zamieszcza w Serwisie informacyjnym porady z zakresu  treningów, przykładowe informacje od innych Użytkowników o efektach treningów (metamorfozy).

2.Użytkownik ma prawo korzystania z Serwisu informacyjnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez:

 1. przeglądanie bazy materiałów (teksty, zdjęcia, galerie zdjęć, filmy, itp.) stanowiących treść Serwisu informacyjnego;
 2. komentowanie informacji.

3.Korzystanie z Serwisu informacyjnego może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019.1231 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

4.Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu informacyjnego przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

ROZDZIAŁ 4.
KONTO

1.Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając wymagane oświadczenia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2.Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień, a także dostęp do Produktów i korzystanie z Produktów.

4.Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta poprzez skorzystanie z opcji „usuń Konto” w ramach ustawień Konta, poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Trenera drogą elektroniczną na adres e-mail: [] lub pisemnie na adres Trenera: []. Rezygnacja z Konta oznaczać może utratę dostępu do Produktów i możliwości korzystania z Produktów.

3.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Dostęp do Produktów i Korzystanie z Produktów wymaga wykupu abonamentu zgodnie z rozdziałem 5.

ROZDZIAŁ 5.
SKLEP

§ 1. Produkty

1.Produkty stanowią materiały edukacyjne, które – w zależności od rodzaju Produktu – mogą mieć formę tekstu, zdjęć, nagrań audio, nagrań video, konsultacji osobistej drogą elektroniczną (e-mail/telefoniczna/Skype).

2.Produkty to:

  1. Prowadzenie online – zawierające []. Usługa świadczona w formie materiałów dostarczanych drogą elektroniczną (poczta elektroniczna);
  2. Trening personalny – skierowany do jednej osoby, pakiet zawierający plan żywienia, rozpisany trening oraz suplementację, monitorowanie efektów oraz kontakt e-mail i dodatkowe nagrania edukacyjne. Usługa świadczona w formie materiałów dostarczanych drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) w liczbie treningów wybranej przez Klienta. Dostępne opcje to 1, 3, 5, 10 lub 20 Treningów);
  3. Trening dla dwóch osób –  skierowany do dwóch osób, pakiet zawierający plan żywienia, rozpisany trening oraz suplementację, monitorowanie efektów oraz kontakt e-mail i dodatkowe nagrania edukacyjne. Usługa świadczona w formie materiałów dostarczanych drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) w liczbie treningów wybranej przez Klienta. Dostępne opcje to 1, 4, 8, 12 lub 20 Treningów);
  4. Trening przygotowania motorycznego – skierowany do jednej osoby, pakiet zawierający []. Usługa świadczona w formie materiałów dostarczanych drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) przez okres wybrany przez Klienta;
  5. E-booki – materiały dotyczące [] w formie e-booka;

3.Szczegółowy opis Produktów dostępny jest w Sklepie. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.

4.Korzystanie z Produktów może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019.1231 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

5.Na Produkty nie jest udzielana gwarancja. Usługi posprzedażowe (poza związanymi z korzystaniem z Produktów) nie są świadczone.

§ 1. Szkolenia

1.Szkolenia oferowane w zakładce Szkolenia mogą stanowić:

 1. szkolenia w formie materiałów on-line (dostęp on-line);
 2. szkolenia w formie materiałów do pobrania.

2.Szkolenia stanowią materiały edukacyjne w formie tekstu, zdjęć, nagrań audio, nagrań video lub modułów sprawdzających wiedzę. Szczegółowy opis Szkoleń znajduje się w Zakładce Szkolenia.

3.Trener oświadcza, że treści przekazane w Szkoleniach mają charakter wyłącznie edukacyjny.

4.Na Szkolenia nie jest udzielana gwarancja. Trener nie świadczy usług  posprzedażowych.

5. Korzystanie ze Szkoleń może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019.1231 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie Produktu lub Szkolenia może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Serwisie.

2. Przy składaniu Zamówienia Klient zakłada Konto w Serwisie, które jest niezbędne do korzystania z Produktu.

3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty.

5. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa wymagane oświadczenia.

6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Kupuję i płacę” Klient otrzyma na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

§ 3. Płatności

1. Wszystkie ceny podawane w Zakładce Produkty i Zakładce Szkolenia są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2. Klient może wybrać formę płatności:

 1. przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Produktu (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
 2. zapłata za pośrednictwem systemu płatności [] – zapłata przed wysyłką Produktu (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu []. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności [];
 3. zapłata przy osobistym odbiorze Produktu (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Produktu w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
 4. zapłata przy odbiorze Produktu (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Produktu u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia. 

3. Serwis wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm.) – Trener wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Trener może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

5. Trener może stosować promocje lub rabaty na Produkty lub Szkolenia. Informacje o promocji lub wysokości rabatu znajdują się w Serwisie.

6. W przypadku udzielenia promocji lub rabatu przy zakupie Produktu lub Szkolenia, odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie przez Klienta przed upływem okresu obowiązywania Umowy skutkuje utratą  promocji lub rabatu, co oznacza obowiązek zapłaty przez Klienta na rzecz Trenera kary umownej w wysokości różnicy w cenie. Zapłata zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy. Powyższe nie dotyczy Konsumenta.

7. W przypadku rozwiązania Umowy (za porozumieniem lub za wypowiedzeniem) przez Konsumenta przed upływem terminu obowiązywania Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsumenta, Konsument zapłaci na rzecz Trenera karę umową w wysokości wartości ulgi (różnicy w cenie pełnej i promocyjnej/po rabacie) pomniejszonej o proporcjonalność wartość od dnia zawarcia Umowy do jej rozwiązania. Zapłata zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.

8. W przypadku rozwiązania Umowy (za porozumieniem lub za wypowiedzeniem) przez Konsumenta przed upływem terminu obowiązywania Umowy Konsumentowi przysługuje zwrot ceny za Produkty lub Szkolenia w zakresie niewykorzystanym, z tym zastrzeżeniem, że Konsument zobowiązany jest zwrócić Trenerowi wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania Umowy oraz obowiązany jest uiścić Trenerowi część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom (o ile wcześniej nie została uiszczona), a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

9. W przypadku rozwiązania Umowy (za porozumieniem lub za wypowiedzeniem) przez Trenera przed upływem terminu obowiązywania Umowy z przyczyn leżących po stronie Trenera, Trener zapłaci na rzecz Konsumenta karę umowną w wysokości []. Zapłata zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.

10. Brak korzystania z Produktu lub Szkolenia przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, gdy Trener był gotowy świadczyć usługi, nie rodzi prawa do roszczenia o zwrot jakichkolwiek kwot.

11. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest [] z siedzibą w [], adres: [], wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [] pod numerem KRS [],NIP: [], o kapitale zakładowym w wysokości [] złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem []. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

§ 4. Wykonanie Umowy

1. Świadczenie Usług oraz kontakt z Klientem następują:

 1. poza internetem – dotyczy [] ([], w miejscu ustalonym z Klientem);
 2. 2) drogą elektroniczną – dotyczy [] (online/poczta elektroniczna/Skype).

2. Dostęp do Produktu lub Szkolenia jest aktywowany w momencie otrzymania zapłaty przez Trenera. Klient otrzymuje powiadomienie o przydzieleniu dostępu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w Formularzu.

3. Dostęp do Produktu lub Szkolenia jest możliwy:

 1. poprzez link z wiadomości z powiadomieniem o przydzieleniu dostępu;
 2. poprzez Konto w Serwisie.

4. Dostęp do Produktów lub Szkolenia jest aktywny przez czas wynikający z Umowy. Po upływie tego okresu dostęp wygasa automatycznie.

5. Zmiana okresu obowiązywania Umowy zawartej na czas określony w czasie jej trwania wymaga zgody obu Stron.

6. W okresie aktywnego dostępu do Produktu lub Szkolenia Klient może korzystać z nich nieograniczoną liczbę razy, o ile nic innego nie wynika z opisu.

7. Trener wskazuje, że:

 1. Usługi są świadczone przez Trenera oraz jego podwykonawców (specjalistów z danej dziedziny);
 2. Klient powinien podać dane dotyczące jego stanu zdrowia, aktywności fizycznej, nawyków żywieniowych, nałogów, alergii, itp.;
 3. stosowanie treningu może być wykluczone (na czas określony lub nieokreślony) w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Klient przez przystąpieniem do treningu powinien przeprowadzić z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań,
 4. skuteczność treningu jest uzależniona od zaangażowania Klienta (przestrzeganie zaleceń) oraz jego stanu zdrowia (skuteczność jest wyższa, gdy treningi zostały rozpisane na podstawie aktualnych wyników badań i informacji od Klienta);
 5. trening personalny wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji. Jeśli zachodzą jakiekolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta lub w związku z realizowanym treningiem występują dodatkowe dolegliwości, Klient powinien  zasięgnąć konsultacji lekarza lub innego specjalisty.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

2. Trener jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt lub Szkolenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2018.1025 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

 1. wada fizyczna polega na niezgodności Produktu/Szkolenia z umową. W szczególności Produkt/Szkolenie jest niezgodne z umową, jeżeli:
  • a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • b) nie ma właściwości, o których istnieniu Trener zapewnił Konsumenta;
  • c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Trenera przy zawarciu umowy, a Trener nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • d) został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
 2. Produkt/Szkolenie ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Trener jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
 3. Trener jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie/Szkoleniu w tej samej chwili.
 4. Trener jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
 5. jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania (udostępnienia), domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;
 6. Trener odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Konsumentowi, a jeśli przedmiotem umowy nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Trener odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania;
 7. uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
  • żądanie obniżenia ceny albo odstąpienie od umowy, chyba że Trener niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

   b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Trenera usunięcia wady żądać wymiany Produktu/Szkolenia na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Trenera. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

 8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Trenera dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Usługodawcy;

 9. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

3. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem

 2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn lezących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż [], do których linki zawarto w Serwisie.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Trener wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Trenera  utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Trener nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Trenera o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Trener niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu/Szkolenia. Trener dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Trenera, Trener nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu wraz z wszystkimi elementami wyposażenia. Trener może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przedmiotu lub do czasu dostarczenia Trenera dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu, chyba że Trener zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu.

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest  za niezawartą.

11. Trener wskazuje, że:

 1. wykonanie Umowy, np. przeprowadzenie treningu/rozmowy, dostarczenie diety, rozpiski treningowej, przekazanie drogą elektroniczną Produktu/Szkolenia, w sposób zgodny z Regulaminem, oznacza, że Usługodawca w pełni wykonał usługę w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 1 ww. ustawy,
 2. z uwagi na zakres Umowy przyjąć należy, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 3 ww. ustawy.

§ 8. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje Klient powinien kierować do Trenera w formie pisemnej na adres: […]. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Serwisie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

3. Trener zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Trener nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Trener podejmie odpowiednie działania.

5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

 1. możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
 2. 2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 6.
DANE OSOBOWE

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

2. Usługodawca zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

4. Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

6. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

 1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
 3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem

7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.

8. Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

9. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podwykonawcom;
 2. firmie hostingowej,
 3. dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
 4. dostawcy usług internetowych,
 5. dostawcy platformy płatności elektronicznych,
 6. dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
 7. podmiotom świadczącym obsługę księgową.

10. Trener może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:

 1. nazwisko i imiona Klienta;
 2. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. adres zamieszkania;
 4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
 5. adresy elektroniczne Klienta.

11. Do świadczenia usług drogą elektroniczną niezbędne jest także podanie następujących danych:

 1. numer telefonu;
 2. Skype;
 3. […].

12. Trener może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Trenera, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 7.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.

2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej [] stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony [] bez zgody właściciela jest zabronione.

4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019.1231 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów (tj. sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(dotyczy tylko konsumentów)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

[]

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.